Retourbeleid

Levering & Retouren

Na ontvangst van de order(s) ontvangt afnemer onmiddellijk per e-mail een bevestiging van de bestelling. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van de leverancier is bijgeschreven, verzendt de order binnen 7 werkdagen.
De door de leverancier opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient leverancier derhalve ingebreke te worden gesteld, als afnemer ontbinding wenst.
Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen enkel recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of recht op niet-nakoming van enige verplichting van de afnemer tegenover de leverancier.
Indien de order niet binnen deze tijd bezorgd kan worden neemt de leverancier direct contact met de afnemer op via e-mail of telefonisch. Dit zal binnen redelijke tijd geschieden doch uiterlijk 7 dagen na het bestellen van de goederen.

Artikel 8 – Reclame/Aanvaarding

Eventuele reclames worden in behandeling genomen indien deze binnen vijf dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door de leverancier zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden.
Indien reclames gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van de leverancier, kan deze hetzij het gebrek herstellen, het artikel vervangen hetzij het netto factuurbedrag restitueren.
Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen vijf dagen na verzenddatum van de facturen.
De leverancier zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending terugbetalen. De leverancier behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden.
Indien de afnemer niet binnen vijf dagen na levering, respectievelijk de verzenddatum van de facturen, schriftelijk bij de leverancier heeft gereclameerd, wordt hij geacht de levering respectievelijk de facturen te hebben geaccepteerd. Alsdan worden reclames door de leverancier niet meer in behandeling genomen.
Het indienen van reclameringen ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen uit de koopovereenkomst ten opzichte van de leverancier.
Gebruiksartikelen zoals schoeisel en kleding e.d. kunnen niet worden geruild of teruggezonden. Is de bestelling beschadigd ontvangen, dan dient afnemer het die zelfde dag aan leverancier te melden. Is de bestelling incompleet, dan dient afnemer dit BINNEN 2 DAGEN te melden.
Afwijkingen in artikelomschrijvingen (zoals gewichten, kleurpatronen, formaten e.d.) van de order(s) zijn nimmer reden voor annulering van de order. Ook geldt dit voor de kleur, omdat ook dit kan afwijken van het geleverde product daar wij werken met een natuur product.
Retourzendingen in Nederland dienen te geschieden naar het volgende adres:

Dutchskins
Zonnehorst 16
7207 BT Zutphen
Nederland